ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ALAPÍTVÁNY KÖZÖSSÉGI OLDALAIVAL KAPCSOLATBA LÉPŐ FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE hatályos: 2022. november 1. napjától  

Jelen „Adatkezelési Tájékoztató az Alapítvány közösségi oldalaival kapcsolatba lépő Felhasználók részére” elnevezésű adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a GAPS Közhasznú

 Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány, úgyis mint Adatkezelő) az általa működtetett Facebook és Instagram közösségi oldal (továbbiakban: közösségi oldal) fenntartásával szükségszerűen együtt járó adatkezeléssel összefüggő adatkezelési tájékoztatást adja meg. Az Alapítvány jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalja össze a közösségi oldalainak üzemeltetésével tudomására jutó személyes adatok kezelésére vonatkozó, Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) és a vonatkozó adatkezelési szabályokat tartalmazó jogszabályok által előírt információkat és tájékoztatást, amelyeket az adatkezeléssel érintett természetes személy, azaz az Érintett tudomására kell hoznia annak érdekében, hogy az Érintett megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és céljairól, valamint a Személyes adatai Alapítvány általi kezelésével összefüggő további lényeges információkról. 

Az Alapítvány a Meta Platforms Ireland Limited Facebook és Instagram közösségi hálózatának online platformján üzemelteti az Alapítvány közösségi oldalait. A közösségi oldalak felkeresésekor az Alapítvány és a Meta Platforms Ireland Limited közös adatkezelőként kezeli az Érintettek személyes adatait. 

A Facebook adatkezelésének alapjául szolgáló felhasználási feltételek (beleértve a benne megnevezett egyéb feltételeket és szabályzatokat is) az alábbi linken érhetők el: https://www.facebook.com/legal/terms, https://www.facebook.com/privacy/explanation. 

Az Instagram adatkezelésének alapjául szolgáló felhasználási feltételek (beleértve a benne megnevezett egyéb feltételeket és szabályzatokat is) az alábbi címen érhetők el: https://help.instagram.com/581066165581870 , https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect 

A jelen adatkezelési tájékoztató arról ad tájékoztatást, hogy az Alapítvány a közösségi oldalain hogyan kezeli az Érintettek személyes adatait. 

 1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei 

Az Alapítvány által kezelt Személyes adat vonatkozásában az Adatkezelő az Alapítvány. 

Az Alapítvány elérhetőségei:
Név: GAPS Közhasznú Alapítvány
Székhely: 1025 Budapest, Szász Károly u. 2. 4/24.
E-mail: gapsalapitvany@gmail.com
Tel: +36-30-3097337
Honlap cím: www.gapsalapitvany.com , illetve www.gapsalapitvany/adatvedelem 

Az Alapítvány Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: 

Adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. 

 1. Az Érintettek köre 

Az Alapítvány közösségi oldalainak üzemeltetése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) Személyes adatait kezeli: 

 1. a)  a közösségi oldalt meglátogató személy; 
 2. b)  a közösségi oldalt kedvelő személy; 
 3. c)  a közösségi oldalt követő személy; 
 4. d)  a közösségi oldal által közzétett bejegyzéshez hozzászólást író személy; 
 5. e)  a közösségi oldalon keresztül üzenetet küldő személy. 
 1. A kezelt adatok köre 

Az Alapítvány a közösségi oldalainak üzemeltetése során az alábbi adatcsoportokba tartozó személyes adatokat (Személyes adat) kezeli az Érintettekről: 

 1. a) az Érintett neve; 
 2. b)  az Érintett által a Facebook vagy Instagram profiljában megadott egyéb nyilvános „névjegy” adat (születési adatok, lakhely, tanulmányok, munkahely, családi állapot stb.); 
 1. c)  az Érintett hozzászólása, üzenete; 
 2. d)  az Érintett által a hozzászólásában csatolt kép vagy videófelvétel; 
 3. e)  az Alapítvány által közzétett kép- vagy videófelvétel. 

A Személyes adatok forrása a posztot, hozzászólást közzétevő, illetve az oldalt kedvelő vagy követő Érintett. 

 1. Az adatkezelés céljai 

Az Alapítvány a Személyes adatokat a következő célokból kezeli: 

 • ●  információcsere és kommunikáció (közvetlen tájékoztatás az Alapítványról és annak szolgáltatásairól, 

ajánlatairól, az aktuális rendezvényeiről); 

 • ●  Érintettek panaszainak, kérdéseinek kezelése és megválaszolása; 
 • ●  az Alapítvánnyal kapcsolatos információk közlése, az Alapítvány szolgáltatásainak népszerűsítése; 
 • ●  álláshirdetés közzététele; 
 • ●  oldalelemzés (az Alapítvány az oldalelemzés során konkrétan meghatározott Érintettek profiljának 

elemzésére nem képes, az Alapítvány ilyen adatokat nem gyűjt). 

 1. Az adatkezelés jogalapja 

Az Alapítvány a közösségi oldalaival kapcsolatba lépő felhasználók, azaz Érintettek Személyes adatait a közösségi oldal látogatóival folytatott hatékony információcsere, valamint a felhasználókkal folytatott közvetlen kommunikációval összefüggésben, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdek jogalapon kezeli. 

Az Alapítvány jogos érdeke, hogy közvetlen kommunikációt lehetővé tevő információs csatornán keresztül gyorsan és hatékonyan tudja az Érintettek kérdéseit fogadni és megválaszolni, továbbá az Érintetteknek tájékoztatást tudjon nyújtani tevékenységéről és szolgáltatásairól, a Központtal kapcsolatos aktualitásokról. 

Amennyiben az Alapítvány a közösségi oldalain valamely Érintettről videófelvételt vagy képet tesz közzé, úgy ezt kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, hozzájárulás jogalapon teszi. 

 1. Az adatkezelés időtartama: 

Az Érintett által az Alapítvány közösségi oldalaira tett bejegyzések a bejegyzés keltétől számított 5 év után törlésre kerülnek.
A Személyes adatok törlése, anonimizálása
A „korlátozott tárolhatóság elve” alapján az Alapítvány által kezelt adatok tárolása olyan formában történik, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ezen elvnek megfelelően az Alapítvány a személyes adatot kizárólag a vonatkozó adatkezelési cél megvalósulásáig, azaz az adatkezelési idő elteltéig kezeli, azt követően a személyes adatokat választása szerint törli vagy anonimizálja. Az Alapítvány az adattörlést vagy anonimizálást oly módon valósítja meg, hogy a személyes adatok ezt követően ne legyenek semmilyen módon visszaállíthatók. 

Az Alapítvány a fentieken túlmenően törli az Érintett személyes adatait, ha 

 • ●  az Érintett kéri és törlésnek nincs akadálya (ilyen akadály lehet például, ha jogi kötelezettség vagy 

szerződés teljesítése érdekében szükséges az adatok további kezelése, vagy a jogos érdek jogalap 

alkalmazásának szükségessége vagy lehetősége merül fel), 

 • ●  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
 • ●  a személyes adatokat az Alapítvány jogellenesen kezelte, és nincs további jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

 • ●  jogszabály, vagy bíróság/hatóság jogerős határozata az adatok törlését elrendelte. 
 1. Adattovábbítás 

Az Érintettek Személyes adatai az Alapítvány által nem kerülnek továbbításra harmadik személyek vagy szervezetek részére. 

 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

Az Alapítványnak az Érintettre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

 1. Érintetti jogok 

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön, mint Érintett – a jelen fejezetben foglaltak szerint – jogosult: 

 1. a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, beleértve azt is, hogy a nyilvántartott Személyes adatairól másolatot kérjen (hozzáféréshez való jog);
  b) kérheti pontatlanul nyilvántartott személyes adatai helyesbítését, illetve vitathatja a nyilvántartott személyes adatok pontosságát (helyesbítéshez való jog); 
 2. c) kérheti a nyilvántartott személyes adatai törlését (törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog);
  d) visszavonhatja személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását (hozzájárulás visszavonásához való jog) e) kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (az adatkezelés korlátozásához való jog);
  f) kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Alapítvány rendelkezésére bocsátott és elektronikus adatbázisban kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatósághoz való jog);
  g) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, illetve közérdekű feladat vagy közfeladat ellátása, beleértve mindkét esetben a profilalkotást is (tiltakozási jog gyakorlása);
  h) automatizált döntéshozatal alkalmazása esetén az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérhet, közölheti álláspontját;
  i) kifogást nyújthat be az automatizált döntéshozatal alkalmazásával meghozott döntéssel szemben;
  j) panaszt nyújthat be és élhet jogorvoslati jogával a Személyes adatainak kezelése, illetve a GDPR szerinti jogainak gyakorlásával kapcsolatos serelmét érintően. 

8.1. Személyes adatokhoz való hozzáférés joga 

Jogszabály, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusa eltérő rendelkezése hiányában az Érintett jogosult megismerni minden olyan személyes adatot, melyet az Alapítvány személyével kapcsolatban kezel. 

Az Érintett kérelmezheti az Érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az Alapítványtól az Alapítványnál kezelt személyes adatairól, továbbá a következő információkról: 

 • ●  az adatkezelés célja, 
 • ●  a kezelt személyes adatok kategóriái, 
 • ●  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, 
 • ●  adott esetben a személyes adatok tárolásának időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai, 

 • ●  az Érintett jogairól való tájékoztatás, 
 • ●  a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz) fordulás jogáról 

való tájékoztatás, 

 • ●  ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötte a Alapítvány, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információról, 

 • ●  az automatizált döntéshozatalról, profilalkotásról, és ezek kapcsán az alkalmazott logikáról, az ilyen 

adatkezelés jelentőségéről és az Érintettre nézve várható következményeiről szóló tájékoztatás, 

 • ●  ha a személyes adatokat harmadik országba továbbítják, úgy a kapcsolódó garanciákról szóló 

tájékoztatás. 

Az Érintett az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatának rendelkezésére bocsátását kérheti az Alapítványtól, amely kérés alapján az Alapítvány egy alkalommal ingyenesen az Érintett rendelkezésére bocsátja a személyes adatok másolatát. Az Érintett által kért további másolatokért az Alapítvány az adminisztratív költségeken alapuló észszerű díjat számíthat fel. A másolat igényléséhez való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti tájékoztatásra vonatkozó (hozzáférési) joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait az Alapítvány az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. 

8.2. Helyesbítéshez való jog 

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy kiegészítését, amennyiben a vonatkozó személyes adatot az Alapítvány pontatlanul vagy hiányosan kezeli. 

8.3. Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog 

Az Érintett kérelmezheti, hogy az Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles ennek megtételére, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • ●  a személyes adat kezelésének alapjául szolgáló adatkezelési cél megszűnt és nincs más olyan jogszerű adatkezelési cél, amely miatt az Alapítvány az adatokat jogszerűen kezelhetné, 
 • ●  az adatkezelési időtartam eltelt és nincs más olyan jogszerű adatkezelési cél, amely miatt az Alapítvány az adatokat jogszerűen kezelhetné, 
 • ●  az Érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésének nincs más jogalapja, 
 • ●  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, 
 •  az Alapítvány a személyes adatot jogellenesen kezelte és az adatkezelésének nincs más jogszerű jogalapja, 
 • ●  arra az Alapítványt bíróság vagy hatóság határozata kötelezi, 
 • ●  a személyes adatokat uniós, vagy magyar jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell, 

 • ●  a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor és az nem a GDPR 8. cikkében foglaltaknak megfelelően történt, vagy az Érintett a hozzájárulását visszavonja, feltéve, hogy az adatkezelésének nincs más jogalapja. 

Az Alapítvány az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Alapítvány részéről aránytalan erőfeszítést. 

Az Alapítvány nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a) jogszabály vagy Európai Unió kötelező jogi aktusa által az Alapítványra telepített, személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
b) közérdekből végzett feladat végrehajtásához;
c) maradandó értékű irat levéltárba adása céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, továbbá
e) más jogszerű adatkezelési cél fennállása esetén. 

8.4. Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását korlátozás nélkül, ingyenesen, bármikor visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Alapítvány a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon lehetővé teszi, mint annak megadását. 

Az Alapítvány az Ön által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatait a jogi kötelezettségének teljesítése érdekében. 

Az Alapítvány adatkezeléshez adott hozzájárulása esetén annak visszavonása lehetséges módjai az alábbiak, azzal, hogy annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a visszavonás az Érintettől származik minden esetben szükséges az, hogy az Érintett azonosítható legyen a visszavonási nyilatkozat alapján: 

 • ●  postai úton az Alapítvány levelezési címére címezve; 
 • ●  az Alapítvány címén leadott írásbeli kérelem vagy jegyzőkönyv felvétele útján; 
 • ●  az Alapítvány telefonos elérhetőségén szóban; 
 • ●  E-mail-en az Alapítvány e-mail címére küldve; 

Az Alapítvány, mint adatkezelő elérhetőségeit a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontja tartalmazza. 

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelése korlátozását a korlátozni kívánt személyes adatkörök megjelölésével, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • ●  az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás időtartama a személyes adatok pontossága ellenőrzéséhez szükséges időtartam, 
 • ●  az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 
 • ●  az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 • ●  az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás időtartama ahhoz az időtartamhoz igazodik, amely alatt megállapításra kerül, hogy a Alapítvány kényszerítő erejű jogos okai (érdekei) elsőbbséget élveznek-e az Érintett érdekeivel, alapvető jogaival, illetve alapvető szabadságával szemben. 

Adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az unió, illetve valamely uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség igénylése 

Az Érintett kérheti, hogy a Alapítvány ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel a Alapítvány részéről. 

8.7. Az Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az általa, rá vonatkozóan az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az alábbi feltételek együttesen megvalósulnak: 

 • ●  az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződéses jogalapon alapul és 
 • ●  az adatkezelés automatizált módon történik.
  Az Érintett továbbá jogosult arra is, hogy kérje az Alapítványtól ezen adatok továbbítását – ha ez technikailag megvalósítható – másik adatkezelő részére. Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Alapítvány az Érintett kérésére a fenti személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. Az adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy a Alapítvány egy másik adatkezelővel műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszert vezessen be vagy tartson fenn. 

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Alapítvány az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. 

8.8. Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Alapítvány általi jogos érdek jogalapon történő kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben az Alapítvány nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek az ilyen tiltakozásában hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Alapítvány a személyes adatokat ilyen célból nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni. 

8.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást – kifogás joga 

Abban az esetben, ha az Alapítvány jogosult arra, hogy olyan eljárást alkalmazzon, amelynek keretében az automatikus döntéshozatal – ideértve a profilalkotást – alapján meghozott döntés hatálya az Érintettre kiterjedjen, úgy Ön az Érintett jogosult arra, hogy a Alapítvány részéről emberi beavatkozást igényeljen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

8.10. Jogorvoslat joga 

Az Érintett az Alapítvány által végzett adatkezeléssel összefüggő kérdéseivel, kifogásaival, panaszaival javasoljuk, hogy először az Alapítványhoz (Levelezési cím: GAPS Közhasznú Alapítvány 1027 Budapest, Szász Károly u. 2. 4/24. email: gapsalapitvany@gmail.com) forduljon, ahol kifogásait vagy kéréseit igyekszünk az Ön számára megnyugtatóan rendezni. 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1373 Budapest, Postafiók 9. 

Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintett jogait bírósági úton is érvényesítheti. A peres eljárás lefolytatása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék illetékes. A per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek . Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint – ha jogszabály ezt lehetővé teszi – a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme. 

8.11. Az Érintetti adatkezeléssel kapcsolatos kérelmekhez kapcsolódó eljárási szabályok 

8.11.1. Érintetti kérelem benyújtására szolgáló csatornák 

Érintettként Ön a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, illetve jogainak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseit/kéréseit az alábbi elérhetőségek bármelyikén közölheti az Alapítvánnyal: 

 • ●  postai úton az Alapítvány levelezési címére címezve; 
 • ●  az Alapítvány címén leadott írásbeli kérelem vagy jegyzőkönyv felvétele útján; 
 • ●  az Alapítvány telefonos elérhetőségén szóban; 
 • ●  E-mailen az Alapítvány email címére küldve; 

Az Alapítvány, mint adatkezelő elérhetőségeit a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontja tartalmazza. 

8.11.2. Érintetti kérelem benyújtásával kapcsolatos azonosítási kötelezettség 

Az Alapítvány az Érintettek vonatozásában fennálló titokvédelmi kötelezettségére tekintettel (személyes adatok védelme; adott esetben a vonatkozó jogszabályok által előírt titokvédelmi kötelezettség) a személyes adat kezelésre vonatkozó Érintetti kérelem elbírálását megelőzően – az Érintetti kategóriára is figyelemmel – az Érintett, azaz az Ön azonosítását elvégzi. 

Az Érintett kérelmének, illetve kérésének az Alapítvány kizárólag az Érintett azonosítását követően jogosult és köteles eleget tenni. Az azonosítás lehetővé tétele érdekében az Érintettnek minden esetben fel kell tüntetnie a kérelmén legalább azon személyes azonosító adatait, amellyel beazonosíthatóvá válik. Amennyiben az Érintett valamely olyan személyes adat feletti rendelkezési jogosultságot állít vagy az Érintetti megkeresés olyan személyes adat vonatkozásában történik, amely esetén az Alapítvány számára nem egyértelmű a személyes adat feletti rendelkezési jog, úgy az Alapítvány jogosult felhívni az Érintettet arra, hogy a személyes adat feletti rendelkezési jogát igazolja. 

Az Érintettel kapcsolatos jogokat kizárólag az Érintett, vagy meghatalmazás alapján az Érintett meghatalmazottja gyakorolhatja. Amennyiben az Alapítványnak a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, úgy az Alapítvány az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti. Az azonosítás megtörténtéig eltelt időszak a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele. 

Abban az esetben, amennyiben az Alapítványnak bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Alapítvány az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja. 

Az Alapítvány a kérelem teljesítését megelőzően az Érintettől kérheti a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését. 

8.11.3. Érintetti kérelem teljesítése, illetve megválaszolása 

Az Alapítvány haladéktalanul, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Alapítvány a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett kérelmét elektronikus úton nyújtja be, a Alapítvány a tájékoztatást – ha a megfelelő adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedéseket a Alapítvány biztosítani tudja – elektronikus úton adja meg, kivéve, ha a tájékoztatást az Érintett kifejezetten postai úton kéri. Abban az esetben, ha az Érintett elektronikus úton benyújtott kérelmét a Alapítvány nem tudja elektronikus úton úgy megválaszolni, hogy a szükséges adatbiztonsági és titokvédelmi intézkedések biztosítsa, úgy az Érintett kérelme írásban, postai úton kerül megválaszolásra. 

Amennyiben az Érintett az Alapítványhoz benyújtott egyéb ügyfélkérelme/megkeresése/panasza/kifogása keretében nyújt be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet, úgy a Alapítvány azt az ügyfélkérelme/megkeresése/panasza/kifogása adott válasz keretében is megválaszolhatja. 

A jelen fejezetben foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtandó információkat, valamint a kérelem teljesítését az Alapítvány díjmentesen biztosítja. 

Amennyiben az Érintett kérelme a GDPR értelmében egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az Alapítvány az alábbi költségelemek figyelembevételével díjat számíthat fel és/vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az Alapítvány a következő költségelemek figyelembevételével számíthatja fel a díjat:
a) papír alapon nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;
b) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége;
c) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége; 

 1. d) az adatigénylő részére postai úton való kézbesítés esetén a postai szolgáltatással (esetleg tértivevény többletszolgáltatással) feladott küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja; 
 2. e) továbbá az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége (például az adat felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez szükséges tényleges munkaerőköltség, a kérelem megválaszolásához szükséges munkaerő költség stb.). A munkaerő-ráfordítás költségét az adatigénylés teljesítéséhez szükséges időtartam és az adatigénylés teljesítésében közreműködő személyek egy munkaórára eső rendszeres személyi juttatásának összegének szorzataként kell meghatározni. 

Budapest, 2022. november 1.